spólka w offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe , rejestracja spółek Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą  Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

W ostatnich latach Polska zawarła szereg międzynarodowych umów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. TIEA Tax information exchange agreement).

Na mocy TIEA umawiające się państwa zobowiązują się do współpracy w zakresie wymiany informacji, które mogą mieć istotne znaczenie m.in. dla określenia, wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Przeanalizujemy najważniejsze punkty Umowy TIEA na przykładzie umowy podpisanej pomiędzy rządami Polski a Belize.

 oazy podatkowe  Po analizie Umowy powstają pewne wątpliwości odnośnie praktycznej wykonalności wymiany informacji podatkowych oraz skuteczności egzekwowania danych spółek w oazach   podatkowych

Tekst Umowy:

"Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych"

Niektóre definicje używane w Umowie:

właściwy organ oznacza:
- w przypadku Belize, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela; oraz
- w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

Strona wnioskująca oznacza Umawiającą się Stronę, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji;
Strona proszona o pomoc oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji.

 

 Artykuł 3 p. 1

"Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony lub w ich imieniu:
(a) w przypadku offshore:
- podatku dochodowego (włączając podatek wyrównawczy lub opłatę wyrównawczą)
- podatku od działalności gospodarczej;
- ogólnego podatku od sprzedaży;


(b) w przypadku Polski:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
- podatku od towarów i usług (VAT)"

Nasz komentarz:

 Zgodnie z regulacjami TIEA, strona proszona o pomoc (czyli jurysdykcja offshore) nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu osób pozostających w ich właściwości miejscowej lub nie są możliwe do uzyskania przez te osoby.

Spółki IBC (International Business Corporation) oraz LLC są zwolnione od wszelkiego rodzaju podatków, prowadzenia księgowości oraz składania sprawozdań do organów finansowych.

 Żaden z organów miejscowych - ani Minister Finansów ani Urząd Skarbowy nie dysponują informacją na temat działalności i dochodów spółki LLC lub IBC oraz zapłaconych przez nią (a raczej nie zapłaconych na mocy zwolnienia) podatków.

 

Artykuł 5 p. 4

"Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby w celach
określonych w artykule 1 niniejszej Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskania i udzielania na wniosek:


(a) informacji posiadanych przez banki, inne instytucje finansowe oraz wszelkie osoby, działające w charakterze pełnomocnika lub powiernika, w tym przedstawicieli i zarządców"

Nasz komentarz:

Jeśli właściciel spółki LLC lub IBC  otworzy rachunek bankowy za pośrednictwem Agenta Rejestrowego, siłą rzeczy Agent będzie  dysponował informacją, w jakim banku konto zostało otwarte.

Agentowi  Rejestrowemu pod rygorem utraty licencji zabroniono prawem rozgłoszenie tajemnicy i udzielanie informacji o spółkach osobom trzecim. Osoby trzecie to banku, urzędy skarbowe i inne instytucje państw trzecich. 

Jednakże na żądanie  lokalnych organów podatkowych lub na mocy decyzji sądu lokalnego Agent Rejestrowy jest zobowiązany do przekazania informacji o spółce LLC i IBC tym organom, również o jej kontach bankowych.

Jednak konto nie zawsze jest otwierane za pośrednictwem Agenta Rejestrowego, właściciel spółki może otworzyć  konto samodzielnie lub zlecić to innemu pośrednikowi. Nie ma obowiązku informowania Agenta o tym, gdzie znajduje się konto.

Brak danych o koncie bankowym w organach jurysdykcji rejestracji spółki uniemożliwia udostępnienie jakiejkolwiek informacji osobom trzecim.

 

Artykuł 5 p. 4

"Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby (...) jej właściwe organy były upoważnione do uzyskania i udzielania na wniosek: 


(b) informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji, Anstalten i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, z uwzględnieniem artykułu 2; w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach i beneficjentach."

Nasz komentarz:

Dane w Rejestrze Spółek IBC lub LLC (odpowiednik KRS) zawierają jedynie nazwę spółki oraz jej numer ewidencyjny, nie ma informacji  o dyrektorach, akcjonariuszach ani  beneficjentach (prawdziwych właścicielach) spółek.

Jeśli  strona trzecia zwróci się do odpowiednich organów jurysdykcji rejestracji spółki o udzielenie informacji podatkowej jedynie na podstawie danych osoby fizycznej (nazwisko, PESEL, adres) - udzielenie informacji nie będzie możliwe!

Chcąc skontrolować rezydenta polskiego na przedmiot prawa do udziału w zyskach spółki zagranicznej,  organy polskie muszą skojarzyć daną osobę fizyczną ze spółką.

W przypadku korzystania z serwisu nominowanego ustalenie powiązania zagranicznej spółki  z podatnikiem polskim w rajach podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o wymianie podatkowej, jest bardzo czasochłonne, kosztowe i mało efektywne, a  w krajach, z którymi Polska nie zawarła  umowy o wymianie podatkowej (np. Seychelles), ustalenie beneficjentów jest wręcz niemożliwe (wszelka korespondencja ze strony państw trzecich o charakterze wywiadowczym jest utylizowana).

Dane o dyrektorach, akcjonariuszach i beneficjentach (właścicielach) są przechowywane jedynie u Agenta Rejestrowego.

Jeśli chodzi o uzyskanie informacji od Agenta rejestrowego, musi być uruchomiona określona procedura z zaangażowaniem Financial Intelligence Unit - Wywiadu Finansowego lub sądu miejscowego - jest to proces dość skomplikowany, wymagający uzasadnienia żądań.

 

Artykuł 5 p. 5 

"Właściwy organ Strony wnioskującej, sporządzając wniosek o udzielenie informacji, na podstawie Umowy, do właściwego organu Strony proszonej o pomoc, w celu wykazania możliwego istotnego znaczenia danej informacji dla wniosku, uwzględni w nim następujące informacje:
(a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;
(b) określenie żądanej informacji, obejmujące jej istotę i formę, w jakiej Strona wnioskująca chciałaby otrzymać informację od Strony proszonej o pomoc;
(c) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;
(d) podstawy do przypuszczeń, że wnioskowane informacje są przechowywane przez Stronę proszoną o pomoc, są w posiadaniu lub pod kontrolą osób znajdujących się we właściwości Strony proszonej o pomoc;
(e) w zakresie, w jakim jest znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;
(f) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz, że gdyby wnioskowane informacje należały do zakresu jurysdykcji Strony wnioskującej, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną oraz, że jest on zgodny z postanowieniami niniejszej
Umowy;
(g) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności."

Nasz komentarz:

Złożenie wniosku o wymianę informacji musi być poparte argumentami i poważnym uzasadnieniem zapytania oraz mieć miejsce dopiero po wykorzystaniu przez Stronę wnioskującą  wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji na swoim terytorium.

 

Artykuł 6 p. 2

"Na wniosek właściwego organu jednej z Umawiających się Stron, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony może zezwolić przedstawicielom właściwego organu pierwszej wymienionej Strony na obecność w trakcie odpowiedniej części kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium drugiej wymienionej Strony."

Nasz komentarz:

Według tego artykułu przedstawiciele polskiego Urzędu Skarbowego musieli by być oddelegowani do Belize (Ameryka Środkowa).

 

Artykuł 7 p. 2

"Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa."

Nasz komentarz:

Organy kontroli podatkowej w strefach offshore nie posiadają żadnej informacji, wymienionych w tym punkcie, gdyż spółki IBC nie mają obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania rocznych raportów i sprawozdań finansowych.

 

Artykuł 8

"Każda informacja otrzymana przez Umawiającą się Stronę zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy będzie traktowana jako poufna i może zostać ujawniona tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym), zgodnie z właściwością Umawiającej się Strony, odnośnie do wymiaru lub poboru, windykacji lub postępowania odwoławczego, w zakresie podatków objętych niniejszą Umową. Takie osoby lub organy wykorzystają takie informacje wyłącznie w tych celach.
Mogą one ujawnić informacje w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądowych. Informacje nie mogą zostać ujawnione jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi lub organowi lub innej jurysdykcji, bez wyrażonej na piśmie zgody właściwego organu Strony proszonej o pomoc."

Podsumowanie

System ewidencji spółek IBC w oazach podatkowych powoduje, że w oparciu o TIEA nie jest prowadzona żadna wymiana  informacji w sprawach podatkowych.

Na chwilę obecną  Umowa TIEA pozostaje bardziej planem na przyszłość niż gotowym do użycia narzędziem. Szacunkowo przejście z etapu planów do etapu realizacji, to horyzont co najmniej kilkunastu lat.

W naszej ocenie Umowa TIEA w Polsce odgrywa rolę skutecznego straszaka dla osób unikających płacenia podatków od wypłacanych ze spółek zagranicznych dywidend lub wykorzystujących spółki offshore do naruszenia prawa.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/95/1

 

oazy podatkowe  Rekomendujemy także przeczytać: 

raj podatkowy

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018