spólka w offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe , rejestracja spółek Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Czy spółka zagraniczna (CFC) zapłaci podatek w Polsce?

Z dniem 1 stycznia 2015 r weszła w życie Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym:  (Dz.U. z dnia 03.10.2014 Poz. 1328)

    W tym artykule skomentujemy wybrane pozycje Ustawy, dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) zawarte w rozdziale 5 pozycji 24a.

Nasz komentarz Ustawy

1. Użyte w niniejszym artykule określenie

1) spółka zagraniczna oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;


2) instrumenty finansowe oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;


3) jednostka zależna oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo spółkę zagraniczną CFC nie spełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

2.  22) w rozdziale 5 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
Art. 24a.

Podatek od dochodów kontrolowanej spółki zagranicznej CFC  uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (?) art. 3 ust. 1: "Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania." , wynosi 19% podstawy opodatkowania.

 

3. Kontrolowaną spółką zagraniczną CFC jest:


1) spółka zagraniczna
CFC mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6

albo
2) spółka
zagraniczna CFC mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,

albo
3)
spółka zagraniczna CFC spełniająca łącznie następujące warunki:


a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,


b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,


c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).


4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód kontrolowanej spółki  zagranicznej CFC przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:


1) dywidendy otrzymanej przez podatnika od
kontrolowanej spółki  zagranicznej CFC;
2) z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej
CFC.


5. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.


6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej CFC. Jeżeli kontrolowana spółka zagraniczna CFC nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym kontrolowanej spółki  zagranicznej CFC jest rok podatkowy podatnika. Dochód kontrolowanej spółki zagranicznej CFC nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.


7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach kontrolowanej spółki zagranicznej CFC albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach kontrolowanej spółki zagranicznej CFC przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach stanowiących tej spółki.


8. W przypadku kontrolowanej spółki zagranicznej CFC, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach kontrolowanej spółki zagranicznej CFC przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe.

Komentarz:

Ustawa dotyczy polskich rezydentów podatkowych w rozumieniu Art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (?) art. 3 ust. 1: "Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania."

Przy korzystaniu z serwisu nominowanego rzeczywisty właściciel spółki nie figuruje w dokumentach założycielskich spółki.  W dokumentach będą umieszczone dane osób trzecich - nierezydentów polskich, których wyznacza Agent Rejestrowy.

Ustawodawstwo RP nie dotyczy spółki zagranicznej, w której nie figurują podatnicy polscy i która nie prowadzi działalności na terytorium RP w rozumieniu  Art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (?) 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
.

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach kontrolowanej spółki  zagranicznej CFC , o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi udział w kontrolowanej spółki zagranicznej CFC lub okres jego posiadania jest inny.

Komentarz:

Według dokumentów spółki, korzystającej z serwisu nominowanego, 100% udział w zyskach posiada Udziałowiec (Akcjonariusz) Nominowany, nie będący rezydentem podatkowym polskim.

10. W przypadku kontrolowanej spółki zagranicznej CFC, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 13 stosuje się.


11. Udział podatnika w kontrolowanej spółki zagranicznej CFC, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, związany z prawem do udziału w zyskach tej zkontrolowanej spółki zagranicznej CFC, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:


1) jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej
kontrolowanej spółki zagranicznej CFC;

2) jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących
kontrolowanej spółki  zagranicznej CFC obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;


3) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca
spółką zagraniczną  podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.


12. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez kontrolowaną spółkę zagraniczną CFC w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b stosuje się odpowiednio.


13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej CFC osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w kontrolowanej spółki zagranicznej CFC w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a16m.


14. Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Komentarz:

 Ust. 13 i 14 dotyczą podatników polskich, posiadających udziały lub uczestnictwo w zarządzie kontrolowanych spółek zagranicznych CFC.

 Jeśli firma korzysta z serwisu nominowanego, rzeczywistego właściciela spółki omija wymagany przez US obowiązek prowadzenia rejestru spółek i ewidencji  zdarzeń.

 Żądanie udostępnienia ewidencji i rejestru spółki musiało by być skierowane do zarządu spółki, czyli Dyrektora, co w przypadku Dyrektora Nominowanego, fizycznie znajdującego się za granicą, było by raczej niemożliwe do zrealizowania.

Organy polskie nie mają prawa przeprowadzenia bezpośredniej kontroli podatkowej osób i spółek, znajdujących się pod jurysdykcją innych państw.


15. W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 11 pkt 1, przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio.


16. Przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli kontrolowana spółka zagraniczna CFC, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.


17. Przepisu ust. 1 (?) Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania , z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli:
1) przychody kontrolowanej spółki zagranicznej CFC nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6

Komentarz:

 Jeśli jednak spółka zagraniczna nie korzysta z serwisu nominowanego i Dyrektorem i/lub Akcjonariuszem jest podatnik polski, to nie zawsze musi ona zapłacić podatek dochodowy w Polsce.

 Spółka jest zwolniona od podatku w przypadku nie przekroczenia progu przychodów 250 000 eur w ciągu roku podatkowego.

 W przypadku osiągnięcia wyższych dochodów mogą one być podzielone na kilka spółek.

 albo
2) kontrolowana spółka zagraniczna CFC  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie pod warunkiem  istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym
kontrolowana spółka  zagraniczna CFC podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Komentarz:

Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym nakierowana jest m.in. na przeciwdziałanie przenoszeniu do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych aktywów generujących tzw. przychody pasywne, czyli m.in dochody z dywidend, praw autorskich i odsetek. Dlatego udowodnienie (na podstawie przedstawionych faktur, kontraktów, umów itd.) prowadzenia  "rzeczywistej działalności gospodarczej"  poza granicami RP lub UE zwalnia od opodatkowania się w Polsce.

Oczywiście, kwestia udowodnienia spoczywa na  podatnikach RP, figurujących w dokumentach rejestrowych spółki. Nie dotyczy ona spółek z serwisem nominowanym.

 Prosimy zwrócić uwagę na spójnik "albo" między punktami 1) i 2). Oznacza on, że do zwolnienia z opodatkowania musi być spełniony tylko jeden z tych warunków.


18. Przy ocenie, czy kontrolowanej spółki  zagraniczna CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:


1) zarejestrowanie
kontrolowanej spółki zagranicznej CFC wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;


2) kontrolowana spółka zagraniczna CFC
nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;


3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną CFC a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;


4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;


5) kontrolowana spółka
zagraniczna CFC samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

19. Przepisy ust. 118 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18.

Komentarz:

Działalność operacyjną spółki należy prowadzić poza terytorium RP.

Podsumowanie

Obowiązek podatkowy dla kontrolowanej spółki zagranicznej CFC nie powstanie w przypadku:

1. Nie przekroczenia progu przychodów 250 000 eur w ciągu roku podatkowego

lub

2.  Prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej

lub

3. Wyeliminowania podatników polskich poprzez korzystanie z serwisu nominowanego


Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1328/1

oazy podatkowe  Rekomendujemy także przeczytać: 

raj podatkowy

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018